• banner1
  • sahypa_banner2

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Luoyang Zhaolixin Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd.” dokuz neberäniň gadymy paýtagty Luoýangda ýerleşýär.Volfram, Molibden, Tantalum, Niobium we onuň garyndy önümlerini intensiw öndürmekde we gaýtadan işlemekde, şeýle hem wakuum peçlerini we nyşanlary öndürmekde ýöriteleşen kärhana.Bu kompaniýa Hytaý medeniýetiniň dörän ýeri we güýçli önümçilik kuwwaty bolan Hytaýyň möhüm senagat bazalarynyň biri bolan Hytaýyň Luoyang şäherinde ýerleşýär.Luoyang Zhaolixin sinterlemek, gyzgyn izostatiki basmak, togalanmak, ýasamak, metal metal we volfram, Molibden, Tantal we Niobium önümlerini öndürmek kuwwatyna eýe.Önümlerde ýokary temperatura garşylyk, ýokary gatylyk, ýokary güýç, könelişme garşylygy we ýokary energiýa şöhlelerini goramak aýratynlyklary bar.Kompaniýamyz önümçilikde ýokary arassa çig mallary (99,95% -den gowrak) ulanýar we ajaýyp gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen öndürilen önümler ýokary dykyzlyk, birmeňzeş gurluş, inçe däne we takyk gaýtadan işlemegiň takyklygy aýratynlyklaryna eýe.Zhaolixin önümleriniň durnukly we ygtybarly hili sebäpli ABŞ, Russiýa, Germaniýa, Fransiýa, Ispaniýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Hindistan we ş.m. köp sanly kompaniýa bilen durnukly söwda hyzmatdaşlygy ýola goýuldy.

kompaniýa hakda

kompaniýa hakda

kompaniýa hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderilerimiziň satyn alyş çykdajylaryny azaltmak we aşakdaky güýçlerimiz bilen müşderilerimiziň gymmatly wagtyny tygşytlamak üçin bäsdeşlik bahasy bilen ýokary önümleri we kanagatlanarly hyzmatlary hödürleýäris:
1) Volfram / molibden we 20-den gowrak tejribe we onuň erginlerini eretmek we çuňňur gaýtadan işlemek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe, deň-duşlarymyzdan has bäsdeşlik bahasy bilen iň oňat hilli önümleri hödürläp biljekdigimize göz ýetirýäris.Önümleri halkara ülňülerinden has gowy üpjün edýäris.
2) Çig maldan başlap, önümlere taýýar önümlere çenli ähli önümçilik liniýasynda doly we berk hil gözegçilik ulgamy, müşderilerimiz tarapyndan diňe hünärli önümleriň alynjakdygyna göz ýetirmek üçin kwalifikasiýa edilmedik önümleri wagtynda ret edýäris.
3) Häzirki wagtda EB peç, ýokary vakuum Annealing peç, plastinka we zolakly degirmen, degirmen maşyny, polotno, ýokary takyklyk ýylmaýjy maşyn, sim kesiji maşyn we ş.m. ýaly ösen enjamlar bar. Ösen enjamlar diňe bir ýokary hilli önümlerimizi öndürmän, eýsem eritmek, ýasama hyzmatlar, sinter hyzmatlary, lazer kesmek hyzmatlary, togalanmak hyzmatlary, degirmen hyzmatlary we ş.m. ýaly gaýtadan işleýiş hyzmatlaryny üpjün etmegimizi üpjün ediň.
Geljekki pikir alyşma we hyzmatdaşlyk üçin soraglaryňyzy ýa-da iş talaplaryňyzy we pikirleriňizi elmydama açyk we garşylaýarys.Işewür hyzmatdaşlygy üçin iň oňat çözgütlerimizi we önümlerimizi size bermäge bagyşlarys.

Zawod sergisi

Müşderilerimize OEM, galp hyzmatlar, sinter hyzmatlary, lazer kesmek hyzmatlary, togalaýyş hyzmatlary, degirmen hyzmatlary, hyzmatlar söwdasy we ş.m. ýaly dürli hyzmatlary hödürleýäris.

enjamlar0
enjamlar1
enjamlar2
enjamlar3

Korporatiw medeniýet

Ynam, özüňi terbiýelemek, özüne garaşlylyk, özüňi kämilleşdirmek

Müşderiler

Müşderilere ýokary hilli we iň gymmatly hünär önümleri we hyzmatlary bilen hyzmat etmek;özara bähbitler üçin çyn ýürekden we güýjümiz bilen müşderileriň düşünişmegini, hormatyny we goldawyny gazanmak;

Işgärler

Işgärleriň edýän tagallalaryna we yhlasyna ynanmak;gazananlaryny boýun almak we degişli girdejiler bilen sylaglamak;ajaýyp iş ýerini we iş mümkinçiliklerini döretmek;

Bazarlar

Müşderiler üçin satyn alyş çykdajylaryny we töwekgelçiliklerini azaltmak;hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak we müşderileriň maýa goýumlarynyň girdejisini üpjün etmek;

Ösüş

Durnukly ösüşi dowam etdirmek we müşderileriň islegine esaslanmak.


//