• banner1
 • sahypa_banner2

Molibden

 • Molibden folga, Molibden zolagy

  Molibden folga, Molibden zolagy

  Molibden plitalary basylan we süzülen molibden plitalaryny togalamak arkaly emele gelýär.Adatça 2-30 mm galyňlykdaky molibden molibden plastinka diýilýär;0,2-2 mm galyňlykdaky molibden molibden listi diýilýär;0,2 mm galyňlykdaky molibden molibden folga diýilýär.Dürli galyňlygy bolan Molibden plitalary dürli modeller bilen togalanýan maşynlar bilen öndürilmeli.Has inçe molibden listleri we molibden folgalary has gowy gyrymsylyga eýe.Dartyş güýji bilen üznüksiz togalanýan maşyn öndürilende we rulonlarda üpjün edilende, molibden zolaklary we folga molibden zolaklary diýilýär.

  Biziň kompaniýamyz molibden plitalarynda wakuum anneal bejergisini we tekizleýiş bejergisini geçirip biler.Plhli tabaklar haç togalanýar;üstesine-de, togalanmak prosesinde däne ululygyna gözegçilik edýäris.Şonuň üçin tabaklar gaty gowy egilmek we möhürlemek aýratynlyklaryna eýedir.

 • Sintetik göwher üçin müşderiniň aýratyn arassa molibden halkalary

  Sintetik göwher üçin müşderiniň aýratyn arassa molibden halkalary

  Bu önümde Mo-1 ýokary hilli molibden tozy ulanylýar.Molibden halkasy esasan howa giňişliginde, seýrek toprak eremeginde, elektrik çyrasynda, himiki enjamlarda, lukmançylyk enjamlarynda, metallurgiýa tehnikasynda, eriş enjamlarynda, nebitde we beýleki ugurlarda ulanylýar.

  molibden halkasynyň ýokary dykyzlygy, ýokary arassalygy, gowy ölçegli takyklygy bar.

 • Galla we çişirmek garşylygy üçin arassa Molibden termiki spreý sim

  Galla we çişirmek garşylygy üçin arassa Molibden termiki spreý sim

  Molibden sim, esasan, molibden we beýleki gymmat bahaly metallardan ýasalan ýokary woltly elektrik meýdany ýagdaýynda sim kesilmegine degişlidir.Sim kesýän maşyn guralynda ulanylýar.

 • Molibden turbasy ly Molibden turbasy

  Molibden turbasy ly Molibden turbasy

  Zhaolixin tarapyndan öndürilen molibden turbasy, ýokary temperatura garşylygy we materiallaryň mehaniki güýjüni üpjün edip biljek zawodymyz tarapyndan öndürilen boş ýerleri emele getirýär.Zhaolixin wolfram-molibden materiallaryny gaýtadan işlemekde çuňňur düşünýär we ajaýyp CNC enjamlary bilen kepillendirilýär, şonuň üçin Zhaolixin tarapyndan öndürilen molibden turbasy müşderileriň konsentrasiýa we deň ölçeglere çydamlylygy we has uly tapawutlar bilen molibden turbasy talaplaryny kanagatlandyryp biler. diametri-beýikligi gatnaşygy öndürilip bilner.

 • Arassa Molibden hasasy, Molibden bar, Molibden elektrody

  Arassa Molibden hasasy, Molibden bar, Molibden elektrody

  Molibden çybyklarynda ýokary eriş nokady, gowy ýylylyk geçirijiligi we pes ýylylyk giňelmesi bar.Temperatureokary temperaturada, okislenmä garşy durup bilerler we ýöriş wagtynda hiç hili ýoýulmazdan ýokary güýç we ş.m.

  Molibden çybyklary tötänleýin uzynlyk bölekleri hökmünde öndürilýär ýa-da müşderileriň isleýän uzynlyklaryna çenli kesilýär. Mundan başga-da, molibden çişleriniň islenýän ahyrky ulanylyşyna baglylykda üpjün edilýän üç dürli ýerüsti proses ýa-da bezeg bar.

 • Wakuum örtügi üçin ýer molibden

  Wakuum örtügi üçin ýer molibden

  “Zhaolixin Tungsten & Molybdenum Co., Ltd.” tarapyndan öndürilen haçly böleklere wolfram haçlary we molibden haçlary ýasamak, plastinka egriji wolfram we molibden haçlary, wakuum kebşirlemek wolfram haçlary we molibden kruçibleri, uly sinterli wolframlar molibden garyndysy.

  Bar öwrüliýän çüýler kompaniýamyzyň ýokary hilli barlaryny öwürmek arkaly emele gelýär we ýokary dykyzlygy, içinde ýarylma we çäge deşigi, açyk ýüzler, birmeňzeş reňk we ýalpyldawuk, şeýle hem takyk ölçegleri bar.

 • Molibden plastinka we arassa molibden listi

  Molibden plastinka we arassa molibden listi

  Himiki taýdan arassalanan molibden listleri metal kümüş şöhle bilen.Islenýän ahyrky ulanyş üçin iň amatly ýagdaýa ýetmek üçin olar ýazylýar we dakylýar.Müşderileriň talaplaryna görä dürli giňlikler, galyňlyklar, ýerüsti şertler we haramlyk şertleri bilen molibden listlerini berip bileris.

 • Birkemsiz turbany deşmek üçin ýokary hilli Molibden Mandrel

  Birkemsiz turbany deşmek üçin ýokary hilli Molibden Mandrel

  Dokary dykyzlykly molibden deşiji mandreller
  Molibden pirsing mandrelleri poslamaýan, garyndy polatdan we ýokary temperaturaly erginlerden we ş.m. bökdençsiz turbalary deşmek üçin ulanylýar.
  Dykyzlygy> 9,8g / cm3 (molibden garyndysy, dykyzlygy> 9.3g / cm3)

 • Molibden ýylylyk galkany we Pure Mo ekrany

  Molibden ýylylyk galkany we Pure Mo ekrany

  Highokary dykyzlygy, takyk ölçegleri, tekiz ýüzü, amatly gurnama we ýerlikli dizaýny bolan molibden ýylylyk goraýjy bölekleri, kristal çekmegi gowulandyrmakda möhüm ähmiýete eýe.Safiriň ösýän peçindäki ýylylyk galkan bölekleri bolansoň, molibden ýylylyk galkanynyň (molibden şöhlelendiriş galkany) iň aýgytly wezipesi, ýylylygyň öňüni almak we şöhlelendirmekdir.Molibden ýylylyk galkanlary, ýylylyk zerurlygynyň öňüni almak üçin beýleki ýerlerde hem ulanylyp bilner.

 • Wakuum peç üçin ýokary temperaturaly molibden ýyladyş elementleri

  Wakuum peç üçin ýokary temperaturaly molibden ýyladyş elementleri

  Molibden çydamly metal bolup, ýokary temperaturada ulanmak üçin amatlydyr.Aýratyn aýratynlyklary bilen, molibden peç gurluşyk pudagynda komponentler üçin iň oňat seçimdir.Molibden ýyladyş elementleri (molibden gyzdyryjy) esasan ýokary temperaturaly peçler, ýakut ösýän peçler we beýleki ýokary temperaturaly peçler üçin ulanylýar.

 • Molibden berkidijileri ly Molibden nurbatlary, Molibden hozy we ýüplükli çybyk

  Molibden berkidijileri ly Molibden nurbatlary, Molibden hozy we ýüplükli çybyk

  Arassa Molibden berkidijileri, eriş nokady 2623 with bolan ajaýyp ýylylyga garşylygy bar.Tüýdük enjamlary we ýokary temperaturaly peçler ýaly ýylylyga çydamly enjamlar üçin peýdalydyr.M3-M10 ululykda bar.

 • Jaýlanan Molibden Diski we Molibden meýdany

  Jaýlanan Molibden Diski we Molibden meýdany

  Molibden çal-metal bolup, wolframyň we tantalyň ýanyndaky islendik elementiň iň ýokary eriş nokadydyr.Minerallarda dürli okislenme ýagdaýlarynda bolýar, ýöne erkin metal hökmünde tebigy ýagdaýda ýok.Molibden gaty we durnukly karbidleri emele getirmäge aňsatlyk bilen mümkinçilik berýär.Şol sebäpli Molibden polat erginleri, ýokary güýçli erginler we superalloýlar ýasamak üçin ýygy-ýygydan ulanylýar.Molibden birleşmeleri adatça suwda az erginlilige eýe.Senagat taýdan olar pigmentler we katalizatorlar ýaly ýokary basyşly we ýokary temperaturaly programmalarda ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2
//