• banner1
 • sahypa_banner2

Volfram

 • Wakuum örtügi üçin ýöriteleşdirilen volfram gaýyklary

  Wakuum örtügi üçin ýöriteleşdirilen volfram gaýyklary

  Volfram gaýyklary ýokary hilli wolfram listlerini gaýtadan işlemek arkaly emele gelýär.Plastinalaryň galyňlygy birmeňzeşdir we deformasiýa garşy durup biler we wakuum annealiýasyndan soň egilmek aňsatdyr.Kompaniýamyzyň wolfram gaýyklarynda durnukly garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, az himiki hapanyň hapalanmagy, takyk ölçeg, yzygiderli ýer reňkleri, ýokary berklik, kyn deformasiýa we beýleki artykmaçlyklar bar.Biziň kompaniýamyzda gaýtadan işleýän merkezler, takyk gyrkyjy maşynlar, lazer kesmek, suw kesmek we uly egilmek enjamlary bar we müşderiniň talaplaryna laýyklykda wolfram gaýyklaryny, molibden gaýyklaryny we dürli görnüşli garyndy gaýyklaryny öndürip biler.

 • Qualityokary hilli arassalyk 99.95% wolfram sim

  Qualityokary hilli arassalyk 99.95% wolfram sim

  Volfram simleri, gysylan altyn çaýylan / reniý / gara / arassalanan wolfram simini öz içine alýar.

  Bahasy: W1Size: 0.05mm ~ 2.00mm

  Dykyzlygy: Arassalygy 99.95% minQuality

  standart: ASTM B760-86

  Döwlet: rulonda ýa-da göni;

  Reňk: gara sim we ak sim.

 • 99.95% Arassa volfram listi

  99.95% Arassa volfram listi

  Volfram kagyzy rentgen barlag enjamynda radiasiýa goraýjy material we ýadro desgalary üçin radiasiýa goraýjy enjam hökmünde ulanylyp bilner.Specialörite gyzgyn togalanmak we sowuk togalanmak bilen, ýokary hilli volfram elektrodyny, ýyladyş elementini, ýylylyk galkanyny, gämi gämisini, pytraňňy nyşany, wajyp we wakuum goşundylaryny öndürmek üçin material hökmünde ulanylyp bilner.
  Arassalygy 99,95% -den ýokary bolan, kümüşden ýalpyldawuk wolfram listleri islenýär we islenýän ahyrky ulanyş üçin iň amatly şerti üpjün edýär.Müşderiniň zerur galyňlygyna togalanan, arassalanan, işlenip taýýarlanan ýa-da toprakly wolfram listlerini berip bileris.

 • Arassa volfram kub 10kg 5kg 3kg 2kg 1kg

  Arassa volfram kub 10kg 5kg 3kg 2kg 1kg

  Daş görnüşi: Bölünen ýasama barlar we ýalpyldawuk taýak;ýasama barlaryň üstünde okislenme filmi we sähelçe ýasalan çekiç belgisi bar; ýalpyldawuk molibden çyzygynyň üstü metal ýalpyldawuklygy görkezýär we oksidlenen hadysasy ýok.Iki ýüzüň hiç hili kemçiligi ýok, meselem, bölünen gatlak, döwük, burun we dik çatryk we ş.m.

  Spesifikasiýa: Diametri we uzynlygy gyşarmagy iki tarap tarapyndan GB4188-84 standartyna ýa-da ulanyjynyň islegine görä maslahat berilýär.

 • Wakuum metallaşdyrmak üçin gysylan wolfram sim

  Wakuum metallaşdyrmak üçin gysylan wolfram sim

  Volfram gaýyklary, sebetler we filamentler ýokary derejeli wolframdan öndürilýär.Arassa görnüşdäki ähli metallardan wolfram iň ýokary eriş nokadyna (3422 ° C / 6192 ° F), iň pes bug basyşy 1650 ° C (3000 ° F) we iň ýokary dartyş güýjüne eýe.Volfram, şeýle hem islendik arassa metalyň ýylylyk giňelişiniň iň pes koeffisiýentine eýe.Bu häsiýetleriň utgaşmasy wolframy bugarmak çeşmeleri üçin iň oňat material edýär.Buglaşma wagtynda Al ýa-da Au ýaly käbir materiallar bilen garylyp bilýär.Bu ýagdaýda alýumin bilen örtülen gaýyklar ýa-da sebetler ýaly başga bir bugarma çeşmesi material ulanylmaly.Buglanma çeşmeleri üçin peýdaly beýleki materiallar molibden we tantaldyr.

 • Arassa volfram turbasy we wolfram turbasy

  Arassa volfram turbasy we wolfram turbasy

  Volfram turbalary, adatça ýasalan wolfram barlaryny gaýtadan işlemek arkaly emele gelýär.Zhaolixin wolfram turbasynyň nyşanlaryny (wolfram aýlanýan nyşanlary) öndürip ýa-da sinterden soň üýtgedilip ýa-da gyzgyn izostatiki basyşa sezewar edilip bilner.

  Materialsokary temperatura garşylygy we materiallaryň mehaniki güýjüni üpjün edip bileris. Zhaolixin wolfram-molibden materiallaryny gaýtadan işlemekde çuňňur düşünýär we ajaýyp CNC enjamlary bilen kepillendirilýär, şonuň üçin müşderileriň konsentrasiýa we deň ölçeglere bolan talaplaryny kanagatlandyryň, we diametri-beýikligi has uly tapawutlary bolan wolfram turbalary öndürilip bilner.

 • Pokary arassalygy 99,95% Polat wolfram çüýlenýär

  Pokary arassalygy 99,95% Polat wolfram çüýlenýär

  Zhaolixin Tungsten & Molybdenum Co., Ltd. tarapyndan öndürilen haçly çüýşelere öwrülmek üçin kiçijik wolfram haçlary, wolfram çüýleri aýlanýan wolfram, waksinany kebşirlemek wolfram haçlary, uly sinterli wolfram haçlary we sinterli wolfram haçlary bar.

  Bar öwrüliýän çüýler kompaniýamyzyň ýokary hilli barlaryny öwürmek arkaly emele gelýär we ýokary dykyzlygy, içinde ýarylma we gum deşigi, açyk ýüzler, birmeňzeş reňk we ýalpyldawuk, şeýle hem inçe kristal däneleri bar.

  egriji haç çüýleri kompaniýamyzyň aýratyn egriji haçly enjamlary arkaly ýokary hilli plitalardan ýasalýar.Kompaniýamyzyň egirme çüýleri takyk görnüşi, birmeňzeş galyňlygy geçiş, tekiz ýer, ýokary arassalyk, güýçli süýşmek garşylygy we ş.m.

 • Tigr kebşirlemek üçin wolfram elektrodlary

  Tigr kebşirlemek üçin wolfram elektrodlary

  Biziň kompaniýamyz Hytaýda professional TIG wolfram elektrod öndürijisidir.Volfram elektrody gündelik aýnanyň eremeginde, optiki aýnanyň eremeginde, ýylylyk izolýasiýa materiallarynda, aýna süýüminde, seýrek toprak senagatynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Volfram elektrody, ýokary sütün durnuklylygy we pes elektrod ýitgisi bilen arkanyň täsirli ýerine ýetirişinde artykmaçlyklara eýedir.Ark tarapyndan döredilen ýokary temperaturada TIG kebşirlemegiň elektrod ýitgisi gaty pes, oňa wolfram elektrod ablasiýasy diýilýär.Bu adaty hadysadyr.

  Volfram elektrody TIG kebşirlemek üçin ulanylýar.Bu wolfram garyndy zolagy bolup, tozan metallurgiýasy bilen wolfram matrisasyna kerium, tori, lantan, sirkonium we ýtrium ýaly seýrek toprak elementlerini goşup, soňra metbugat işi bilen gaýtadan işlenýär.Onuň diametri 0,25-den 6,4 mm, adaty uzynlygy 75-den 600 mm-e çenli.Volfram zirkonium elektrody diňe üýtgeýän tok şertlerinde kebşirlenip bilner.Volfram tori elektrody DC kebşirleýiş meýdanynda giňden ulanylýar.Radiasiýa däl, pes eriş tizligi, kebşirlemegiň uzak möhleti we oňat armatura häsiýetleri bilen volfram seriý elektrody pes tok kebşirleýiş gurşawy üçin has amatlydyr.

 • Qualityokary hilli wolfram çybyklary we wolfram barlary ýörite ölçeg

  Qualityokary hilli wolfram çybyklary we wolfram barlary ýörite ölçeg

  Volfram çybyk materialy, belli bir ýokary temperaturada metal poroşokdan ýasalýar we ýokary ýokary temperaturaly tozan metallurgiýa tehnologiýasyny ulanýar.Şonuň üçin pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti we gowy ýylylyk geçirijiligi bar.Volfram eredilenden soň, gaty ýokary eriş nokady we gaty gatylygy bolan kümüş ak ýalpyldawuk metaldyr.Mundan başga-da, eşiklere garşylyk, ýokary ýokary dartyş güýji, oňat süýümlilik, pes bug basyşy, ýokary temperatura garşylygy, gowy ýylylyk durnuklylygy, aňsat gaýtadan işlemek, poslama garşylyk, zarba garşylygy, aşa ýokary radiasiýa siňdiriş kuwwaty, täsir we döwük garşylygy ýaly artykmaçlyklary bar. Zäherli däl we ekologiýa taýdan arassa. Volfram çybyk materiallary, goldaw liniýalary, gurşun çyzyklary, printer iňňeleri, dürli elektrodlar we kwars peçleri, filamentler, ýokary tizlikli gurallar, awtoulag önümleri, tüýdük nyşanlary we ş.m. üstünde.

 • Pokary arassalygy 99,95% volframyň dökülmegi nyşany

  Pokary arassalygy 99,95% volframyň dökülmegi nyşany

  Tüýkürmek Fiziki buglary çöketmek (PVD) usulynyň täze görnüşidir.Tüýdük giňden ulanylýar: tekiz panelli displeýler, aýna senagaty (binagärlik aýnasy, awtoulag aýnasy, optiki film aýnasy), gün öýjükleri, ýerüsti in engineeringenerçilik, ýazgy serişdesi, mikroelektronika, awtoulag çyralary we bezeg örtügi we ş.m.

//