• banner1
 • sahypa_banner2

Molibden sahypasy

 • Molibden folga, Molibden zolagy

  Molibden folga, Molibden zolagy

  Molibden plitalary basylan we süzülen molibden plitalaryny togalamak arkaly emele gelýär.Adatça 2-30 mm galyňlykdaky molibden molibden plastinka diýilýär;0,2-2 mm galyňlykdaky molibden molibden listi diýilýär;0,2 mm galyňlykdaky molibden molibden folga diýilýär.Dürli galyňlygy bolan Molibden plitalary dürli modeller bilen togalanýan maşynlar bilen öndürilmeli.Has inçe molibden listleri we molibden folgalary has gowy gyrymsylyga eýe.Dartyş güýji bilen üznüksiz togalanýan maşyn öndürilende we rulonlarda üpjün edilende, molibden zolaklary we folga molibden zolaklary diýilýär.

  Biziň kompaniýamyz molibden plitalarynda wakuum anneal bejergisini we tekizleýiş bejergisini geçirip biler.Plhli tabaklar haç togalanýar;üstesine-de, togalanmak prosesinde däne ululygyna gözegçilik edýäris.Şonuň üçin tabaklar gaty gowy egilmek we möhürlemek aýratynlyklaryna eýedir.

 • Molibden plastinka we arassa molibden listi

  Molibden plastinka we arassa molibden listi

  Himiki taýdan arassalanan molibden listleri metal kümüş şöhle bilen.Islenýän ahyrky ulanyş üçin iň amatly ýagdaýa ýetmek üçin olar ýazylýar we dakylýar.Müşderileriň talaplaryna görä dürli giňlikler, galyňlyklar, ýerüsti şertler we haramlyk şertleri bilen molibden listlerini berip bileris.

 • Molibden ýylylyk galkany we Pure Mo ekrany

  Molibden ýylylyk galkany we Pure Mo ekrany

  Highokary dykyzlygy, takyk ölçegleri, tekiz ýüzü, amatly gurnama we ýerlikli dizaýny bolan molibden ýylylyk goraýjy bölekleri, kristal çekmegi gowulandyrmakda möhüm ähmiýete eýe.Safiriň ösýän peçindäki ýylylyk galkan bölekleri bolansoň, molibden ýylylyk galkanynyň (molibden şöhlelendiriş galkany) iň aýgytly wezipesi, ýylylygyň öňüni almak we şöhlelendirmekdir.Molibden ýylylyk galkanlary, ýylylyk zerurlygynyň öňüni almak üçin beýleki ýerlerde hem ulanylyp bilner.

 • Jaýlanan Molibden Diski we Molibden meýdany

  Jaýlanan Molibden Diski we Molibden meýdany

  Molibden çal-metal bolup, wolframyň we tantalyň ýanyndaky islendik elementiň iň ýokary eriş nokadydyr.Minerallarda dürli okislenme ýagdaýlarynda bolýar, ýöne erkin metal hökmünde tebigy ýagdaýda ýok.Molibden gaty we durnukly karbidleri emele getirmäge aňsatlyk bilen mümkinçilik berýär.Şol sebäpli Molibden polat erginleri, ýokary güýçli erginler we superalloýlar ýasamak üçin ýygy-ýygydan ulanylýar.Molibden birleşmeleri adatça suwda az erginlilige eýe.Senagat taýdan olar pigmentler we katalizatorlar ýaly ýokary basyşly we ýokary temperaturaly programmalarda ulanylýar.

//