• banner1
 • sahypa_banner2

Volfram hasasy

 • Tigr kebşirlemek üçin wolfram elektrodlary

  Tigr kebşirlemek üçin wolfram elektrodlary

  Biziň kompaniýamyz Hytaýda professional TIG wolfram elektrod öndürijisidir.Volfram elektrody gündelik aýnanyň eremeginde, optiki aýnanyň eremeginde, ýylylyk izolýasiýa materiallarynda, aýna süýüminde, seýrek toprak senagatynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Volfram elektrody, ýokary sütün durnuklylygy we pes elektrod ýitgisi bilen arkanyň täsirli ýerine ýetirişinde artykmaçlyklara eýedir.Ark tarapyndan döredilen ýokary temperaturada TIG kebşirlemegiň elektrod ýitgisi gaty pes, oňa wolfram elektrod ablasiýasy diýilýär.Bu adaty hadysadyr.

  Volfram elektrody TIG kebşirlemek üçin ulanylýar.Bu wolfram garyndy zolagy bolup, tozan metallurgiýasy bilen wolfram matrisasyna kerium, tori, lantan, sirkonium we ýtrium ýaly seýrek toprak elementlerini goşup, soňra metbugat işi bilen gaýtadan işlenýär.Onuň diametri 0,25-den 6,4 mm, adaty uzynlygy 75-den 600 mm-e çenli.Volfram zirkonium elektrody diňe üýtgeýän tok şertlerinde kebşirlenip bilner.Volfram tori elektrody DC kebşirleýiş meýdanynda giňden ulanylýar.Radiasiýa däl, pes eriş tizligi, kebşirlemegiň uzak möhleti we oňat armatura häsiýetleri bilen volfram seriý elektrody pes tok kebşirleýiş gurşawy üçin has amatlydyr.

 • Qualityokary hilli wolfram çybyklary we wolfram barlary ýörite ölçeg

  Qualityokary hilli wolfram çybyklary we wolfram barlary ýörite ölçeg

  Volfram çybyk materialy, belli bir ýokary temperaturada metal poroşokdan ýasalýar we ýokary ýokary temperaturaly tozan metallurgiýa tehnologiýasyny ulanýar.Şonuň üçin pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti we gowy ýylylyk geçirijiligi bar.Volfram eredilenden soň, gaty ýokary eriş nokady we gaty gatylygy bolan kümüş ak ýalpyldawuk metaldyr.Mundan başga-da, eşiklere garşylyk, ýokary ýokary dartyş güýji, oňat süýümlilik, pes bug basyşy, ýokary temperatura garşylygy, gowy ýylylyk durnuklylygy, aňsat gaýtadan işlemek, poslama garşylyk, zarba garşylygy, aşa ýokary radiasiýa siňdiriş kuwwaty, täsir we döwük garşylygy ýaly artykmaçlyklary bar. Zäherli däl we ekologiýa taýdan arassa. Volfram çybyk materiallary, goldaw liniýalary, gurşun çyzyklary, printer iňňeleri, dürli elektrodlar we kwars peçleri, filamentler, ýokary tizlikli gurallar, awtoulag önümleri, tüýdük nyşanlary we ş.m. üstünde.

//