• banner1
  • sahypa_banner2

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Sitata almak islesem, size haýsy maglumatlary aýtmaly?

Material ululygy (list: galyňlygy * ini * uzynlygy; bar: diametri * uzynlygy; turba: diametri * uzynlygy * diwaryň galyňlygy; has çylşyrymly önümler üçin mümkin bolsa çyzgylar bermegiňizi haýyş edýäris).Surfaceerüsti şertler, çydamlylyk talaplary, mukdarlar we beýleki mehaniki we tehniki jikme-jiklikler ýaly has köp maglumat gerek.Mümkin bolsa, önümiň ulanylyşyny hem bermegiňizi haýyş edýäris.Iň amatly önümi maslahat bereris we tassyklamak üçin jikme-jik maglumat bereris.

Önümleriňiziň hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

Önümçiligiň her ädimi ammardan öň QC bölümi tarapyndan barlanar.Kwalifikasiýa önümlerine taýýar önüm ammaryna girmäge rugsat berilmeýär.

Wagtynda eltip bilersiňizmi?

Hawa, soragyňyzy alanymyzda, diňe bir bäsdeşlige ukyply bahany bahalandyrman, eýsem iň amatly wagty hem alarys.Şonuň üçin wagtynda eltip bermek kepillendirilip bilner.

Önümleriňizi nädip gaplamaly?

Umuman, agaç gutulary ýa-da kartonlary ulanýarys.Şeýle hem önüme zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin käbir ýumşak materiallary içerde goýýarys.

Ulag ýoly näme?

Jemi agramy <45kg bolsa, TNT, DHL, FedEX we ş.m. ýaly ekspress arkaly has gowudyr.
Jemi agramy 45 kg-dan 100kg aralygynda, gyssagly ýa-da howa arkaly iň ýakyn howa menziline çenli hasap edilip bilner.
Jemi agram> 100kg bolsa, howa ýa-da deňiz arkaly iň ýakyn porta saýlap bilersiňiz.
Umuman alanyňda, agramyna, göwrümine, bukjanyň ululygyna we barjak portuna baglydyr.

Eltip bermek bahasy näçe?

Ippingük daşama bahasy niýetlenen port, agramy, gaplaýyş ululygy, önümleriň jemi CBM bilen kesgitlenýär, çykdajylary tygşytlamaga kömek etmek üçin ekspeditorlardan ýa-da ekspress kurýerlerden iň amatly iberiş bahasyny almaga synanyşarys.

Töleg usuly näme?

TT, L / C, MoneyGram, Western Union;
Spoterli harytlar üçin 100% töleg;
Customöriteleşdirilen önümler üçin 50% öňünden, galyndy bolsa iberilmezden öň tölenýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


//