• banner1
 • sahypa_banner2

Önümler

 • Molibden folga, Molibden zolagy

  Molibden folga, Molibden zolagy

  Molibden plitalary basylan we süzülen molibden plitalaryny togalamak arkaly emele gelýär.Adatça 2-30 mm galyňlykdaky molibden molibden plastinka diýilýär;0,2-2 mm galyňlykdaky molibden molibden listi diýilýär;0,2 mm galyňlykdaky molibden molibden folga diýilýär.Dürli galyňlygy bolan Molibden plitalary dürli modeller bilen togalanýan maşynlar bilen öndürilmeli.Has inçe molibden listleri we molibden folgalary has gowy gyrymsylyga eýe.Dartyş güýji bilen üznüksiz togalanýan maşyn öndürilende we rulonlarda üpjün edilende, molibden zolaklary we folga molibden zolaklary diýilýär.

  Biziň kompaniýamyz molibden plitalarynda wakuum anneal bejergisini we tekizleýiş bejergisini geçirip biler.Plhli tabaklar haç togalanýar;üstesine-de, togalanmak prosesinde däne ululygyna gözegçilik edýäris.Şonuň üçin tabaklar gaty gowy egilmek we möhürlemek aýratynlyklaryna eýedir.

 • Sintetik göwher üçin müşderiniň aýratyn arassa molibden halkalary

  Sintetik göwher üçin müşderiniň aýratyn arassa molibden halkalary

  Bu önümde Mo-1 ýokary hilli molibden tozy ulanylýar.Molibden halkasy esasan howa giňişliginde, seýrek toprak eremeginde, elektrik çyrasynda, himiki enjamlarda, lukmançylyk enjamlarynda, metallurgiýa tehnikasynda, eriş enjamlarynda, nebitde we beýleki ugurlarda ulanylýar.

  molibden halkasynyň ýokary dykyzlygy, ýokary arassalygy, gowy ölçegli takyklygy bar.

 • Tantal tüýdük nyşany - Disk

  Tantal tüýdük nyşany - Disk

  Tantal tüýkürmek maksady esasan ýarymgeçiriji pudagynda we optiki örtük pudagynda ulanylýar.Wakuum EB peçini eritmek usuly bilen ýarymgeçiriji senagatdan we optiki senagatdan müşderileriň islegi boýunça tantal tüýdük nyşanlarynyň dürli aýratynlyklaryny öndürýäris.Üýtgeşik togalanmak prosesinden ägä bolmak bilen, çylşyrymly bejerginiň we takyk arassalama temperaturasynyň we wagtynyň üsti bilen, tantal tüýdük nyşanlarynyň dürli ölçeglerini öndürýäris, meselem, disk nyşanlary, gönüburçly nyşanlar we aýlaw nyşanlary.Mundan başga-da, tantal arassalygynyň 99,95% -den 99.99% ýa-da ondanam ýokarydygyny kepillendirýäris;dänäniň ululygy 100umdan, tekizligi 0,2 mm-den we faceerüsti

 • Tantal siminiň arassalygy 99.95% (3N5)

  Tantal siminiň arassalygy 99.95% (3N5)

  Tantal, himiki taýdan niobiýa gaty meňzeýän gaty, süýümli agyr metal.Şonuň ýaly, aňsatlyk bilen goraýjy oksid gatlagyny emele getirýär, bu bolsa ony gaty poslama garşy edýär.Onuň reňki gök we gyrmyzy biraz degen polat çal.Tantalyň köpüsi, öýjükli telefonlardaky ýaly ýokary kuwwatly kiçi kondensatorlar üçin ulanylýar.Zäherlenmeýän we bedene oňat gabat gelýändigi sebäpli, protezler we gurallar üçin lukmançylykda ulanylýar.Tantal, älemdäki iň seýrek durnukly element, emma Eartheriň uly ýataklary bar.Tantal karbidi (TaC) we tantal hafnium karbid (Ta4HfC5) gaty kyn we mehaniki taýdan çydamly.

 • Tantal kagyzy (Ta) 99.95% -99,99%

  Tantal kagyzy (Ta) 99.95% -99,99%

  Tantal (Ta) listleri tantal ingotlaryndan ýasalýar. Biz Tantalum (Ta) sahypalaryny global üpjün ediji we ýöriteleşdirilen tantal önümlerini berip bileris.Tantal (Ta) listleri, Sowuk iş prosesi, islenýän ululygy almak üçin ýasamak, togalamak, çişirmek we çyzmak arkaly öndürilýär.

 • Tantal turbasy / Tantal turbasy bökdençsiz / Ta kapillary

  Tantal turbasy / Tantal turbasy bökdençsiz / Ta kapillary

  Tantal fokimiki garşylyk taýdan ajaýyp, tantal metal turbalary himiki gaýtadan işleýän enjamlar üçin ideal materialdyr.

  Tantal, elektronika, ýarymgeçiriji, himiýa, in engineeringenerçilik, awiasiýa, aerokosmos, lukmançylyk, harby senagatda giňden ulanylýan kebşirlenen turba we bökdençsiz turba görnüşinde öndürilip bilner.

 • Qualityokary hilli Hytaýda öndürilen Tantal Crucible

  Qualityokary hilli Hytaýda öndürilen Tantal Crucible

  Tantal çüýşesi seýrek toprak metallurgiýasy üçin gap, tantal anodlary üçin ýük plitalary we ýokary temperaturada süzülen niob elektrolitiki kondensatorlar, himiýa senagatynda poslama garşy gaplar, bugarmak çüýleri we çyzgylar hökmünde ulanylýar.

 • Tantal hasasy (Ta 9. 99.95% we 99.99%)

  Tantal hasasy (Ta 9. 99.95% we 99.99%)

  Tantal dykyz, süýümli, gaty gaty, aňsatlyk bilen öndürilen we ýokary ýylylyk we elektrik geçiriji bolup, 2996 ℃ iň ýokary eriş nokady we 5425 high ýokary gaýnadyş nokadydyr.Highokary temperatura garşylygy, ýokary poslama garşylygy, sowuk işleýşi we kebşirleýişiň gowy häsiýetleri bar.Şonuň üçin tantal we onuň garyndysy elektronika, ýarymgeçiriji, himiýa, in engineeringenerçilik, awiasiýa, howa, howa, lukmançylyk, harby senagat we ş.m. giňden ulanylýar. Tantalyň ulanylmagy tehnologiýa ösüşi we innowasiýa bilen has köp pudakda has giňden ulanylar.Jübi telefonlarynda, noutbuklarda, oýun ulgamlarynda, awtoulag elektronikasynda, lampalarda, hemra komponentlerinde we MRI maşynlarynda tapyp bilersiňiz.

 • Niobium sim

  Niobium sim

  R04200 - 1-nji görnüş, reaktor derejesi berilmedik niob;

  R04210-2-nji görnüş, täjirçilik derejesi işlenmedik niobium;

  R04251 - 3-nji görnüş, 1% sirkony öz içine alýan reaktor derejeli niobium garyndysy;

  R04261-4 görnüş, 1% sirkony öz içine alýan täjirçilik derejeli niobium garyndysy;

 • Gyzgyn satylýan ýalpyldawuk super geçiriji Niobium sahypasy

  Gyzgyn satylýan ýalpyldawuk super geçiriji Niobium sahypasy

  ASTM B 393-05 standartyna laýyk gelýän R04200, R04210 plitalary, listleri, zolaklary we folga öndürýäris we ululyklary zerur ölçegleriňize görä düzüp bolýar.Müşderileriň isleglerini we bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Highokary hilli niob oksidi çig malymyzdan, ösen enjamlardan, innowasiýa tehnologiýasyndan, hünärmenler toparyndan artykmaçlyk alyp, zerur önümleriňizi taýýarladyk.Yourhli talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz we önümçilikde siziň islegleriňize bagyş etdik.

 • Niobium bökdençsiz turba / turba 99.95% -99,99%

  Niobium bökdençsiz turba / turba 99.95% -99,99%

  Niobium gaty ýokary ereýän nokady bolan we poslama garşy ýumşak, çal, kristal, süýümli geçiş metaldyr.Onuň ereýän nokady 2468 ℃ we gaýnadýan nokady 4742 is.Bu

  beýleki elementlere garanyňda iň uly magnit aralaşmagyna eýe, şeýle hem super geçiriji häsiýetlere we termiki neýtronlar üçin pes tutma kesimine eýe.Bu täsin fiziki aýratynlyklar ony polat, howa giňişligi, gämi gurluşygy, ýadro, elektronika we lukmançylyk pudaklarynda ulanylýan super erginlerde peýdaly edýär.

 • Superokary geçiriji üçin ýokary arassalyk Nb Niobium hasasy

  Superokary geçiriji üçin ýokary arassalyk Nb Niobium hasasy

  Niobium çybyklary we Niobium barlary adatça niobium sim öndürmekde ulanylýar we niobium eserlerini öndürmekde hem ulanylyp bilner.Poslama garşy himiki enjamlarda ýokary temperaturaly peçleriň we esbaplaryň içki gurluş bölekleri hökmünde ulanylyp bilner. Biziň niobium barlarymyz we çybyklarymyz köp sanly programmada ulanylýar.Bu ulanyşlaryň käbiri natriý bug lampalary, HD telewizor yşyklandyryjy, kondensatorlar, şaý-sepler we himiki gaýtadan işleýän enjamlardyr.Önümçilik işimiz, iň oňat mehaniki aýratynlyklary we taýajykda ýa-da barda birmeňzeş däne gurluşlary bolan barlary we çybyklary öndürmek üçin sowuk togalanmak we ýelmemekden peýdalanýar.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5
//