• banner1
  • sahypa_banner2

Specialörite zehinli wolframly material

Volframy yssy bolanda işde tapyp bilersiňiz.Sebäbi ýylylyga garşylyk barada aýdylanda başga hiç bir wolfram bilen deňeşdirip bolmaz.Volfram ähli metallaryň iň ýokary ereýän nokadyna eýedir we şonuň üçin hem ýokary temperaturaly goşundylar üçin amatlydyr.Şeýle hem ýylylyk giňelmeginiň özboluşly pes koeffisiýenti we örän ýokary ölçegli durnuklylyk bilen häsiýetlendirilýär.Volfram diýen ýaly bozulmaýar.Mysal üçin, bu materialy lukmançylyk we inçe film tehnologiýasy pudagynda ulanmak üçin ýokary temperaturaly peç komponentlerini, lampa komponentlerini we komponentlerini öndürmek üçin ulanýarys. Specialörite zehinli material.

Volframymyzyň ulanylýan aýratyn önümçilik goşundylary materialyň özboluşly aýratynlyklaryny görkezýär.Aşakda üçüsini gysgaça hödürleýäris:

Ajaýyp süýşmäge garşylyk we ýokary arassalyk.
Volfram, sapfir kristalynyň ösmegi pudagynda eremekde we gatylaşdyrmakda ulanmak üçin örän meşhurdyr.Arassalygynyň ýokary derejesi sapfir kristalynyň hapalanmagynyň öňüni alýar we oňat süýşmäge garşylygy önümiň ölçegli durnuklylygyny kepillendirýär.Örän ýokary temperaturada-da prosesiň netijeleri durnukly bolýar.

Purokary arassalyk we gowy elektrik geçirijiligi.

Metalshli metallaryň ýylylyk giňelmeginiň iň pes koeffisiýenti we ýokary elektrik geçirijiligi bilen wolfram inçejik filmler üçin iň oňat materialdyr.Elektrik geçirijiliginiň ýokary derejesi we goňşy gatlaklara pes ýaýramagy wolframyň TFT-LCD ekranlarynda ulanylýan inçe filmli tranzistorlarda möhüm komponentdigini aňladýar.Elbetde, size aşa ýokary arassalygy pytraňňy nyşanalar görnüşinde örtük materialy bilen hem üpjün edip bileris.Başga hiç bir öndüriji wolfram nyşanlaryny has uly ölçeglerde üpjün edip bilmeýär.

Uzak hyzmat ömri we gaty ýokary eriş nokady.

Uzak möhletli ömri, hatda aşa ýokary temperaturada-da, wolframyň ereýän çüýleri we mandrel şahlary hatda kwars aýnasynyň eremegine-de kynçylyksyz çydap bilýär.Volframymyzyň ajaýyp arassalygy sebäpli, kwarsyň eremeginiň ýa-da reňklenmeginiň ygtybarly öňüni alyp bileris.

 

 


Iş wagty: Mart-02-2023
//