• banner1
  • sahypa_banner2

Volfram plastinkasynyň önümçilik tehnologiýasy

Poroşok metallurgiýa wolframy adatça inçe däne bolýar, boş ýeri adatça ýokary temperatura ýasamak we togalamak usuly bilen saýlanýar, temperatura adatça 1500 ~ 1600 between aralygynda dolandyrylýar.Boş bolansoň, wolfram hasam togalanyp, ýasalyp ýa-da egrilip bilner.Basyşy gaýtadan işlemek, adatça, gaýtadan dikeldiş temperaturasynyň aşagynda amala aşyrylýar, sebäbi gaýtadan gurlan wolframyň däne araçäkleri, işleýşini çäklendirýär.Şonuň üçin wolframyň umumy gaýtadan işleniş mukdarynyň köpelmegi bilen deformasiýa temperaturasy degişlilikde peselýär.
Volfram plastinkasyny gyzgyn togalanmak, ýyly togalanmak we sowuk rulonlara bölmek mümkin.Volframyň uly deformasiýa garşylygy sebäpli, adaty rulolar wolfram plitalarynyň talaplaryny doly kanagatlandyryp bilmeýär, ýörite materiallardan ýasalan rulolar ulanylmaly.Aýlaw prosesinde rulonlary öňünden gyzdyrmaly, dürli togalanma şertlerine görä gyzdyrmagyň temperaturasy 100 ~ 350 is.Boş ýerleri diňe otnositel dykyzlyk (hakyky dykyzlygyň teoretiki dykyzlyga gatnaşygy) 90% -den ýokary bolanda we 92 ~ 94% dykyzlygynda oňat işlemäge ukyply bolanda işläp bolýar.Volfram plitasynyň temperaturasy gyzgyn togalanmak prosesinde 1350 ~ 1500 is;deformasiýa prosesiniň parametrleri nädogry saýlansa, boş ýerler bolar.Warmyly togalanmagyň başlangyç temperaturasy 1200 ℃;8 mm galyňlykdaky gyzgyn togalanan plastinalar, gyzgyn togalanmak arkaly 0,5 mm galyňlyga ýetip biler.Volfram plitalary deformasiýa garşylygy ýokary, rulonyň göwresi egrelip we deformasiýa edilip bilner, şonuň üçin plitalar ini ugry boýunça birmeňzeş däl galyňlygy emele getirer we hemmesiniň birmeňzeş deformasiýasy sebäpli ýarylyp biler. rolik çalşygyndaky bölekler ýa-da tegelek degirmen çalşygy.0,5 mm galyňlykdaky plitalaryň döwük-süýümli geçiş temperaturasy otag temperaturasy ýa-da otag temperaturasyndan ýokary;çişlik bilen, 200 ~ 500 the temperaturada 0,2 mm galyňlykdaky listlere togalanmaly.Rollingiň soňky döwründe wolfram listleri inçe we uzyn.Plastinalaryň birmeňzeş gyzdyrylmagyny üpjün etmek üçin grafit ýa-da molibden disulfid adatça örtülýär, bu diňe plitalary ýylatmak üçin peýdaly bolman, eýsem işleýiş prosesinde ýaglaýjy täsir edýär.


Iş wagty: -20anwar-15-2023
//