• banner1
  • sahypa_banner2

Molibden simini, Molibden tozy we MoO3 ulanmak

MoO3

Ulanylyşy: Molibden tozy taýýarlamak, katalizator, polat goşundylary we pigmentleri taýýarlamak üçin esasan poroşok metallurgiýasynda ulanylýar.

Molibden tozy

Molibden siminiň ulanylmagyÖnümiň beýany: Bu önüm howada kem-kemden okislenjek we wodorod bilen molibden trioksidini azaltmak arkaly taýýarlanan çal metal tozydyr.Molibden tozy, biraz ýokary metal ereýän seýrek ýokary.Highokary dykyzlygy, pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti, ýokary ýylylyk geçirijiligi, gowy gatylygy we berkligi bar.Önüm ýokary arassalygy we bölejikleriň ululygy spesifikasiýasyna eýedir we gowy süzgüç öndürijiligine we gaýtadan işleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir.
Ulanylyşy: Demir we polat senagatynda, metallurgiýa senagatynda, howa giňişliginde, elektronika senagatynda, atom energiýa senagatynda, ýeňil himiýa senagatynda we ş.m. giňden ulanylýar, bazar gaty giň görünýär.

  • Molibden poladyny eritmek, molibden simini ýasamak, platini elektrik wyklýuçatellerinde çalyşmak, uly molibden biletlerini eritmek, molibden silisid elektrik ýyladyş elementleri, tiristorlar, molibden burunlary we ş.m.
  • Molibden tozy, molibden çüýleri, molibden wilkalary, tegelek molibden çybyklary we molibden plitalary öndürmek üçin esasy çig maldyr.Şol bir wagtyň özünde garyndy polatdan, pes erginli polatdan, poslamaýan polatdan, gural polat, guýma demir, guýma polat we reňkli erginlere molibden goşmak, dürli garyndy polatlaryň berkligini, berkligini, ýylylyga garşylygyny we poslama garşylygyny ýokarlandyryp biler. Işleýiş we kebşirleýiş derejesi ep-esli gowulaşdy.
  • Molibden tozy molibden simini, molibden plastinkasyny, elektron böleklerini, arassa molibden ýa-da molibden garyndy süzgüçli önümleri we ş.m. gaýtadan işlemek üçin çig mal hökmünde ulanylýar we takyk erginler serişdesi hökmünde goşundy hökmünde hem ulanylyp bilner.

Molibden tozy

Görnüşi: gara molibden sim, ak molibden sim, sepilen molibden sim, ýokary temperaturaly molibden sim, molibden simini kesmek.
Ulanylyşy: sim kesmek, galyplary gaýtadan işlemek, ýokary temperaturaly elektrik peç, garşylyk, ýanmak, elektron turba dökülýän polýus, akkor lampa çeňňegi, egrem-bugram PL sim, wakuum ýa-da gorag atmosferasy. Molibden simli molibden hasasy ýokary temperaturaly peçleriň we gapdal çybyklaryň ýyladyş materiallary we ýyladyş materiallarynyň diregleri we gurşun simleri üçin ulanylýar;elektron turba torlaryny, elektrik vakuum enjamlaryny, elektrik yşyk çeşmesiniň böleklerini we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar;Awtoulag köýnek bölekleriniň ýüzüne molibden simini pürküň. Köýnege garşylygy ýokarlandyrmak üçin ýer we beýleki mehaniki taýdan könelen ýüzler nepis sepilýär.

Molibden bar

Ulanylyşy: Mo-1 adaty molibden simini çekmek, aýna süýümli elektrodlary ýasamak ýa-da polat öndürmek üçin goşundylar ulanyp bolýar.

Molibden hasasy

Esasan seýrek toprak metallaryny eritmek ýaly ýokary temperaturaly programmalar üçin ulanylýar.

Molibden elektrody

Ulanylyşy: Esasan aýna süýüm we refrakter süýüm senagatynda elektrod hökmünde ulanylýar.


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry
//